Βιβλιογραφία

YIN, R. and NEWMAN, D., 1995. Optimal timber rotations with evolving prices and costs revisited. Forest Science 41:477-490

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Φ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ι., ΤΡΙΓΚΑΣ, Μ. και ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ, Μ., 2009. Ανάλυση συστήματος δεικτών διάθεσης προϊόντων ξύλου του Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου. 14ο Πανελ. Δασολ. Συνέδριο ΕΔΕ. Πάτρα, 4-7/10/2009

ΔΑΜΑΛΑΣ, Γ., 1980. Εξέλιξη των τιμών πωλήσεως κατηγοριών ξύλου στο δασόδρομο και αντίστοιχων δαπανών υλοτομίας και μετατοπίσεως κατά 14/ετία 1965-1979.

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Ε., ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗΣ, Θ., ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, Γ. και ΣΟΦΙΟΣ, Σ., 2007. Μηχανισμός μεταβίβασης τιμών στον τομέα του ξύλου: μια εμπειρική προσέγγιση. Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Πρακτικά 20ού Πανελ. Συνεδρ. Στατιστικής, Σελ. 191-207

ΠΑΛΑΣΚΑΣ, Δ. 2002. Οργάνωση κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για σκοπούς ανάπτυξης της ορεινής οικονομίας. Μεταπτυχιακή διατριβή. Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, σελ. 160

ΠΑΛΑΣΚΑΣ, Δ. και ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ, Β., 2003. Εκτίμηση εσόδων από τα δημόσια δάση. Ελλην. Δασολ. Εταιρεία. Πρακτικά 11ου Πανελ. Δασολ. Συνεδρ., Αρχαία Ολυμπία, 1-3 Οκτωβρ., σελ. 375-385, Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ, Β. και ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ, Γ., 2008. Μονομεταβλητή ανάλυση χρονολογικών σειρών: Εφαρμογή σε δασικά προϊόντα του Νομού Σερρών. Γεωτ. Επιστ. Θέμ. 2/2008 (31-43).

ΣΤΑΜΟΥ, Ν., 1985. «Οικονομική των δασικών εκμεταλλεύσεων. Δασική Οικονομική Ι». Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. Σελ. 350

ΣΤΑΜΟΥ, Ν., 2000. «Εμποριολογία δασικών προϊόντων. Πανεπιστημιακές παραδόσεις». Υπ. Δημ. Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥπΑΑΤ). Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π., Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δ.Π., Τμήμα 1ο. «Μέσες τιμές που διαμορφώθηκαν στις δημοπρασίες εκποίησης δασικών προϊόντων». Έτη: 1987 – 2008. Αθήνα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΥπΑΑΤ) 2006. Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. Απολογισμός δραστηριοτήτων Δασικών Υπηρεσιών έτους 2005

 

Ο κατάλογος της βιβλιογραφίας ανανεώνεται διαρκώς