Παραδοτέα

Το έργο υλοποιήθηκε σε πέντε (5) Φάσεις Εργασίας ως εξής:

 1. Προπαρασκευαστικές εργασίες
 2. Συλλογή δεδομένων και ανάλυση υφιστάμενων προτύπων
 3. Στατιστική επεξεργασία – ανάπτυξη μοντέλων
 4. Εφαρμογή αποτελεσμάτων
 5. Επιμόρφωση Παραγωγικής Βάσης και διάδοση αποτελεσμάτων

Τα παραδοτέα του έργου είναι τα παρακάτω:

 1. Τεχνική Έκθεση – Αναφορά (Αναλυτικό Σχέδιο υλοποίησης της έρευνας)
 2. Διασύνδεση με την Παραγωγική Βάση – Λίστα ενδιαφερομένων φορέων
 3. Βάση Δεδομένων τιμών και ποσοτήτων δασικών προϊόντων
 4. Διανομή ενημερωτικού φυλλαδίου
 5. Σεμινάριο Επιμόρφωσης για τους στόχους και τα αναμενόμενα οφέλη
 6. Βάση Δεδομένων πρωτογενών μετρήσεων πεδίου
 7. Χάρτες περιοχής υλοποίησης του έργου
 8. Τεχνική Έκθεση – Αναφορά
 9. Αποτελέσματα στατιστικής επεξεργασίας
 10. Πίνακες κατηγοριών προϊόντων για οξυά
 11. Πίνακες Οικονομικής Απόδοσης για οξυά και δρυ
 12. Ερευνητική εργασία (ανακοίνωση σε Συνέδριο)
 13. Αλγόριθμοι εφαρμογής
 14. Τεχνική Έκθεση Πιλοτικής εφαρμογής
 15. Οδηγός Εφαρμογής
 16. Σύνταξη εγχειριδίου επιμόρφωσης
 17. Σεμινάριο Επιμόρφωσης τελικών δικαιούχων (Παραγωγική Βάση)
 18. Ερευνητική εργασία (δημοσίευση σε έγκριτο περιοδικό)