Παραδοτέα για την Παραγωγική Βάση

Το παρακάτω τρίπτυχο των παραδοτέων αφορούν άμεσα στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από την Παραγωγική Βάση:

  1. Εγχειρίδιο Επιμόρφωσης του έργου (οδηγός εκλαϊκευσης αποτελεσμάτων)
  2. Εφαρμογή για υπολογιστικά φύλλα
  3. Οδηγίες χρήσης της εφαρμογής (Οδηγός Εφαρμογής)