Έρευνα αγοράς

Η έρευνα αγοράς περιλαμβάνει την καταχώρηση από τις επιχειρήσεις ξύλου σε εθελοντική βάση των ζητούμενων ποσοτήτων κατηγορίων προϊόντων.